Cat Hotel

Cat Hotel

โรงแรมแมว

ฝากเลี้ยงแมว

ward ติดแอร์ 

                                                     ฝากเลี้ยงแมวไม่ป่วย                ฝากเลี้ยงแมวป่วย

                                                              150                              200 (ไม่รวมค่ายา) 

โรงแรมแมว ห้องแอร์                    

ห้อง size S (60x30x65)                           200

ห้อง size M (83x100x100)                      300       ตัวที่ 2 เพิ่ม 50 บาท  (อยู่ได้ไม่เกิน 2 ตัว)

ห้อง size L (115x200x150)                     500       ตัวต่อไปเพิ่ม 50 บาท (อยู่ได้ไม่เกิน 4 ตัว)

* แมวที่จะฝากเข้าโรงแรมแมว ต้องทำวัคซีนครบ เลี้ยงระบบปิด ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ (เจ้าของนำสมุดวัคซีนมาด้วยก่อนเข้าฝาก)

** เจ้าของต้องชำระเงินค่าฝากก่อนตามจำนวนวันที่จะเข้าพัก ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทางเราจะแจกแจงให้ในวันที่มารับน้องกลับ

    เช่น ค่าอาหาร ค่าขนมแมว หรือค่าทรายแมว

***    เจ้าของสามารถนำอาหารมา ทรายแมว หรือของเล่น/เบาะส่วนตัวมาได้ (ปกติทางโรงแรมจะมีให้อยู่แล้ว) 

****  ถ้าแมวที่เป็นโรคติดต่อ ทางเราจะฝากไว้ที่ ward ห้องแอร์ แทน (รายละเอียดให้คุยกับสัตว์แพทย์)

***** โรงแรมของเรามีสัตว์แพทย์ ประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ว่าน้องแมวทุกตัวอยู่ในความดูแลของสัตว์แพทย์